Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób gminy mogą wywiązać się z przedmiotowych obowiązków.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wskazówki w zakresie prowadzenia przez gminy kampanii informacyjnych na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Gminy są także zobowiązane do udostępniania na stronach internetowych swoich urzędów informacji dotyczących:
1)podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierających firmę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2)miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
3)podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
4)punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przez podanie informacji dotyczących firmy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresów punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;
5)podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przez podanie informacji takich jak wyżej.

Obciążenie gmin wskazanymi powyżej obowiązkami ma przede wszystkim przyczynić się do rozpowszechnienia wśród mieszkańców gmin idei prawidłowego zbierania i segregowania śmieci, co z kolei przełożyć się ma na czystsze i bardziej przyjazne otoczenie.

W publikacji "Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin" znajdziesz wszystko o zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.