Dyrektorom szkół zapewniono dostęp do arkuszy kontrolnych. W ten sposób, jeszcze przed inspekcją, będą oni mogli wyeliminować wszelkie niedociągnięcia.

Kuratoria sprawdzą czy w szkołach przestrzegane są przepisy dotyczące m.in. działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wraz z bieżącym rokiem zmieni się jednak procedura przeprowadzanej wizytacji. W celu zapewnienia w pełni obiektywnej oceny kontrolowanej placówki wizytatorzy będą postępować zgodnie z zatwierdzonymi przez ministra edukacji arkuszami kontroli. Wizytatorzy sprawdzą jedynie dokumentację przebiegu nauczania, czyli arkusze ocen uczniów i na ich podstawie dokonają oceny przestrzegania przepisów w danej szkole.

Ministerstwo stworzyło jednak dyrektorom szkół możliwość przygotowania się do działań kontrolnych. Na witrynie internetowej resortu zamieszczone zostały wzory arkuszy, które będą stanowiły podstawę kontroli. W ten sposób w opinii Joanny Berdzik, koordynatora programu Modernizacja nadzoru pedagogicznego, placówki będą mogły samodzielnie usunąć błędy jeszcze przed wizytacją.

Każda kontrola powinna się zakończyć sporządzeniem odpowiedniego protokołu, podpisanego następnie przez dyrektora i wizytatora. Dyrektor może odmówić podpisania dokumentu i w takim przypadku ma siedem dni na przedstawienie kuratorowi przyczyny odmowy.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 marca 2010 r.