Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Jak należy przeprowadzić konkurs na dyrektora żłobka?

Odpowiedź


Osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, którego organem prowadzącym jest gmina, nie powinna jednocześnie zajmować stanowiska dyrektora żłobka gminnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.


Dyrektora obowiązuje pięciodniowy i 40 – godzinny tydzień pracy – art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN. W oparciu o art. 42 ust. 6 KN, dyrektorowi obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu przedszkola oraz warunków pracy lub zwalnia się go od obowiązku realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Zniżka pensum jest uzasadniona koniecznością wykonywania obowiązków związanych z zarządzaniem przedszkolem. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy w szczególności prowadzenie zajęć, kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dzieciom oraz pracy nauczycielom i personelowi niepedagogicznemu, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów KN i u.s.o. Dyrektor nie może w ramach obniżonego pensum i wynagrodzenia wypłacanego w ramach pełnego wymiaru zajęć, wykonywać w tym czasie innej pracy, uniemożliwiającej jemu wykonywanie obowiązków dyrektora przedszkola.

Pomimo, iż zakaz jednoczesnego zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola dyrektora żłobka nie wynika wprost z przepisów, wynika pośrednio z regulacji dotyczących obowiązków, czasu pracy i wynagrodzenia dyrektora. Wykonywanie zajęcia kolidującego z możliwością prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola, mogłoby skutkować odwołaniem ze wskazanego stanowiska przez organ prowadzący w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o.

Wymagania, które musi spełnić kandydat na dyrektora żłobka określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).Na wskazane stanowisko, zaliczane do kierowniczych stanowisk urzędniczych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1050), przeprowadza się otwarty konkurs według zasad określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - dalej u.p.s.

Konkurs rozpoczyna ogłoszenie o wolnym stanowisku w BIP gminy lub żłobka, w którym zamieszcza się m.in. informację o wymaganiach niezbędnych i dodatkowych, o zakresie obowiązków i warunków pracy na stanowisku oraz terminie i miejscu składania dokumentów (art. 11 u.p.s.). W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 13 u.p.s.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.