Rodzic jednej z uczennic biorącej udział w egzaminie wstępnym do gimnazjum dwujęzycznego, wniósł skargę na szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, żądając unieważnienia rekrutacji. Wątpliwości rodzica wzbudziła między innymi duża dysproporcja pomiędzy wynikami części pisemnej i ustnej egzaminu, w którym brała udział córka.


Rodzic złożył do dyrektora gimnazjum pismo, w którym wezwał go do załatwienia odwołania od wyników rekrutacji, poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Dyrektor gimnazjum poinformował jednak wnioskodawcę, że zarówno ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) jak i Kodeks postępowania administracyjnego oraz żaden przepis szczególny nie pozwalają i nie nakazują dyrektorowi gimnazjum wydania decyzji administracyjnej w zakresie czynności rekrutacyjnych do szkoły.


WSA rozpatrując skargę rodzica przypomniał, iż postępowanie rekrutacyjne do oddziału międzynarodowego gimnazjum jest postępowaniem wewnętrznym, prowadzonym na warunkach i w trybie określonym w statucie szkoły. Podkreślił, iż procedura przyjęcia dziecka do gimnazjum nie następuje w trybie postępowania administracyjnego. Zdaniem WSA należy zgodzić się z dyrektorem gimnazjum, że zarówno ustawa o systemie oświaty jak i Kodeks postępowania administracyjnego oraz żaden przepis szczególny nie wskazują, że dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej bądź postanowienia w zakresie czynności rekrutacyjnych do szkoły.

Dyrektor gimnazjum nie rozstrzyga sprawy przyjęcia ucznia do szkoły również poprzez wydanie innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). WSA zwrócił uwagę, iż z aktem lub inną czynnością mamy do czynienia tylko wtedy, gdy dotyczą one konkretyzacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa administracyjnego dokonywanych przez organ administracji.

Tymczasem w sprawie żaden przepis ustawy o systemie oświaty jak i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepis szczególny nie wskazują, że dyrektor gimnazjum rozstrzyga sprawy związane z przyjęciem ucznia do szkoły poprzez wydanie innego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej. Zatem skoro dyrektor gimnazjum nie załatwia sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia, czy innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., to w konsekwencji skarga do sądu administracyjnego jest niedopuszczalna – uznał WSA.
 

Na podstawie: 
Postanowienie WSA we Wrocławiu z 28 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 705/12, nieprawomocne