Dynamiczny system zakupów to elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne. Mówiąc prościej, jest to system, który umożliwia zamawiającym nabywanie podstawowych artykułów lub usług, których możliwość nabycia ma każdy konsument bez jakichkolwiek utrudnień czy specjalistycznych technologii.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" dynamiczny system zakupów jest ograniczony w czasie. Zasadą jest, iż nie ustanawia się go na okres dłuższy niż cztery lata, z tym że możliwe jest jego wydłużenie przez wzgląd na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego. Zamawiający, korzystając z tego trybu udzielenia bieżących zamówień powinien stosować odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem odrębności jakie wynikają z przepisów regulujących ten system zakupów.

W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający i wykonawcy porozumiewają się wyłącznie drogą elektroniczną - zauważa Łukasz Bernatowicz. Ponadto oferty wykonawców pod rygorem nieważności muszą być składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dynamiczny system zakupów wprowadza wymóg składania przez wykonawców ofert orientacyjnych. Jest to szczególny rodzaj oferty, bowiem taka oferta orientacyjna nie jest wiążąca a sam wykonawca ma możliwość złożenia więcej niż jednej oferty orientacyjnej bez wskazywania terminu związania jej warunkami. Ponadto, wykonawca ma możliwość uaktualnienia w każdym czasie trwania zamówienia treści tej oferty. Przepisy p.z.p. uniemożliwiają jednak zmianę lub wycofanie oferty orientacyjnej przed upływami terminu do składania ofert. Warto w tym miejscu również nadmienić, iż zamawiający nie może żądać wadium.

Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie maksymalnym 15 dni od dnia jej otrzymania. Następnie powiadamia wykonawcę o dopuszczeniu do udziału w dynamicznym systemie zakupów bądź o odmowie dopuszczenia.

Po weryfikacji ofert orientacyjnych zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów, zapraszając do składania ofert wszystkich dopuszczonych wykonawców. Pamiętać należy, że oferta składana przez wykonawcę już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów nie może być mniej korzystna od przedstawionej wcześniej oferty orientacyjnej.

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Łukasza Bernatowicza, radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

Źródło: Rzeczpospolita