Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształcimy w liceum profilowanym i uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

Jakie mamy obowiązki w związku ze zmianą systemu kształcenia od września 2012 r.?

Czy w związku z tym, że od września będzie tylko liceum ogólnokształcące słuchacze kształcący się obecnie w liceum profilowanym i uzupełniającym liceum ogólnokształcącym będą dalej kontynuować naukę w tych szkołach czy nastąpi zmiana na liceum profilowane?

A co w przypadku osób, które będą chciały powtarzać semestr od września 2012 r.?

Odpowiedź

Szkoły te podlegają stopniowemu wygaszaniu.

Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) - dalej u.z.u.s.o., z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy m.in. dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla dorosłych oraz dwuletniego liceum uzupełniającego dla dorosłych. Szkoły te będą funkcjonować do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia. Podstawę do dokonywania likwidacji stanowią przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Oznacza to konieczność przeprowadzenia stopniowej likwidacji ww. szkół, przy czym, uczniowie którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – art. 10 ust. 1 u.z.u.s.o. Należy również dodać, że organ prowadzący szkoły podlegające stopniowemu wygaszeniu może zdecydować o ich przekształceniu w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Podstawę przekształcenia stanowi art. 59 ust. 6 u.s.o. W przypadku jednak szkół niepublicznych, brak jest w zapisach u.s.o.

odpowiednika traktującego o przekształcaniu. Dlatego też uważam, że w tej sytuacji należy dokonać likwidacji liceum profilowanego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i utworzyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych, gdzie prowadzone będą klasy dotychczasowego liceum profilowanego i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych klas. Uczniowie tych klas otrzymują odpowiednio świadectwa i dyplomy ustalone odpowiednio dla liceum profilowanego dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, opatrzone pieczęcią liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym są prowadzone – art. 9 ust. 3 u.z.u.s.o.