Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji „Polskich Kolei Państwowych", gminy będą mogły przejmować na własność dworce kolejowe.

Na wniosek gminy i za zgodą Ministra Infrastruktury PKP SA będą mogły przekazać samorządowi na własność nieruchomości, na których usytuowane są dworce kolejowe. Nie będą podlegać przekazaniu na rzecz gminy nieruchomości, na których usytuowane są dworce kolejowe, jeżeli znajdują się one w zasięgu terytorialnym kolejowych przejść granicznych. Umowa przeniesienia własności nieruchomości będzie określała termin i zakres przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzialności gminy za jego niewykonanie w terminie. Zgodnie z projektem, przekazanie przez PKP SA dworców oznacza wygaśnięcie zobowiązań przedsiębiorstwa z tytułu podatku od nieruchomości. Na 31 grudnia 2009 r. stan zaległości PKP SA w podatku od nieruchomości wynosi 48,6 mln zł.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota, 26/ 2010 r.