W przyszłym roku gminy wcześniej otrzymają dotację na opłacenie posiłków dla dzieci.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” środki finansowe na realizację tego zadania w 2011 r. zostaną wypłacone w trzech transzach. W sumie w ramach programu z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną uruchomione środki w wysokości 350 mln zł, których dysponentami będą wojewodowie i środki w wysokości 200 mln zł z rezerwy celowej. Uchwała zobowiązuje szefów gmin, wojewodów oraz organy administracji rządowej do prowadzenia działań monitorujących realizację programu. Podjęcie tej uchwały umożliwi wojewodom wykonywanie zadań z zakresu dożywiania już od początku przyszłego roku. Pozwali to na wcześniejsze negocjacje z gminami, które po podpisaniu porozumień będą mogły bez przeszkód prowadzić akcję dożywiania.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 32/2010