Zgodnie z art. 90 ust. 3 c ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej przekazywane są w 12 równych ratach na rachunek bankowy szkoły. W naszym przypadku dotujemy trzy szkoły: liceum ogólnokształcące, liceum uzupełniające, policealne studium zawodowe, które prowadzone są przy centrum edukacyjnym.

Czy każda szkoła powinna mieć wyodrębnione konto, na które przekazywane zostaną środki w ramach dotacji?

Czy wystarczy jedno konto w przypadku centrum edukacyjnego prowadzącego różne szkoły, w tym trzy dotowane przez powiat?

Odpowiedź


Uważam, że każda szkoła powinna mieć odrębne konto.

Uzasadnienie

Przepisy nie stanowią wprost o takim obowiązku. Niemniej jednak, argumentem przemawiającym za koniecznością posiadania przez każdą ze szkół wyodrębnionego konta bankowego jest przede wszystkim fakt, że z pewnością każda z tych szkół jest odrębnym pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników. W świetle zapisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Ponadto, za faktem tym przemawia okoliczność, że każda ze szkół jest płatnikiem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz z tytułu obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych w szkole pracowników. Wprawdzie, zgodnie z zapisem art. 4 pkt 2 lit. t ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) przez płatnika składek rozumie się również jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – jeżeli ta rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podległych jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, niemniej jednak uważam, że wskazane byłoby, aby każda z tych szkół posiadała odrębne konto.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)