Przepis art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa zasady udzielania specjalnych dotacji na rzecz właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na obszarze Strefy, którzy podejmą działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych[1]. Wysokość dotacji nie może przekraczać 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Wniosek o udzielenie dotacji powinien szczegółowo uzasadniać w jakim sposób planowane działania będą służyć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.


Zakres znaczeniowy pojęć „remontu” oraz „przebudowy” należy ustalić odwołując się do regulacji ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 8 p.b., „remont” stanowi wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przez „przebudowę” należy natomiast rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 7a p.b., wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Pojęcia „prac konserwatorskich” oraz „prac restauratorskich” zostały natomiast zdefiniowane w przepisach art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. „Prace konserwatorskie”, to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. „Pracami restauratorskimi” są z kolei działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

Uchwała rady gminy w sprawie ustanowienia SSR określa szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym:
• tryb postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji,
• sposób rozliczania i warunki zwrotu dotacji,
• rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji,
• postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
• sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach określa się w uchwale w sprawie ustanowienia Strefy.


Rada gminy nie może w uchwale w sprawie ustanowienia SSR rozszerzyć zakresu prac objętych dotacją, jak również przyjąć wyższą stawkę procentową dotacji. Upoważnienie ustawowe określone w art. 35 ust. 2 u.r. podlega ścisłej wykładni.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

 

 

@page_break@

 


Dotacje przewidziane w komentowanym przepisie stanowią instrument finansowej zachęty do włączenia się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Strefy. Co istotne możliwość udzielenia dotacji dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru, które często prezentują wartościową tkankę budowlaną. Dotacje są udzielane na podstawie umowy zawartej z gminą na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Określone dotacje mają charakter dotacji celowych ze względu na finansowanie ściśle określonych działań inwestycyjnych[2].


Zgodnie z komentowanym przepisem, dotacje mogą być udzielone w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na realizację określonej inwestycji.
Kluczowe jest zatem określenie, jakie nakłady mogą być uznane za „konieczne” w rozumieniu tej regulacji. W sprawach udzielania dotacji na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy odpowiednio stosować art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przywołany przepis wskazuje, że dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
• przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
• opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
• wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
• sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
• zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
• stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
• odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
• odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
• odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
• modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
• uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
• zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
• zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Powyższe wyliczenie ma charakter zamknięty, dlatego rada gminy nie może w uchwale
w sprawie ustanowienia SSR określić innych nakładów koniecznych, które nie mieszczą się
w przedstawionym katalogu.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przypisy:
[1] Dz. U., poz. 1777 ze zm., dalej również jako: u.r.
[2] Por. uchwałę RIO w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2009 r., 116/2009 (LEX nr 1724832), w której określono charakter dotacji udzielanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.