Rady gmin nie muszą wydawać aktów prawnych określających szczegółowe zasady wspierania działalności sportowej.

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Tak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, której przepisy weszły w życie 16 października zeszłego roku. Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania własnego, wskazując sportowy cel publiczny, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Okazuje się jednak, że wspieranie sportu przez gminy, powiaty czy województwa możliwe jest również bez podjęcia uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Stanowisko takie prezentuje chociażby Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. W opublikowanym 21 grudnia 2010 r. na stronie internetowej izby komunikacie czytamy, że kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku powinny być wspierane. Formą takiego wsparcia są dotacje z budżetu gminy, powiatu czy województwa samorządowego. Dotacji tych należy udzielać z zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ustawy podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań tej jednostki. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji takim podmiotom powinno następować zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 13 stycznia 2011 r.