Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Finansujemy działalność statutową z przychodów ze sprzedaży i dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego - organizatora (nie jesteśmy jednostką budżetową).

W sprawozdaniu za 2009 r. otrzymaną dotację w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym wykazaliśmy w pozycji D II "Dotacje" otrzymaliśmy stanowisko organizatora, że zgodnie ze zmianą ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2009 r. dotacje stanowiące źródło finansowania działalności operacyjnej powinny być prezentowane w grupie A "Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi".

W którym wierszu należy wykazać otrzymaną dotację, i czy rzeczywiście dotację należy wykazywać w grupie A a nie w D?

Odpowiedź

Dotację na działalność statutową instytucja kultury wykazuje w rachunku zysków i strat w poz. A "Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości , pozostałe koszty i przychody operacyjne to te, które są pośrednio związane z działalnością jednostki. Wykazuje się je w poz. D porównawczego rachunku zysków i strat. Dotacja otrzymana na działalność statutową instytucji kultury jest bezpośrednio związana z jej działalnością operacyjną. Wynika stąd, że należy ją ująć w poz. A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości . informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach ustawy o rachunkowości . Warto zatem rozważyć wprowadzenie do rachunku zysków i strat dodatkową pozycję, np. A.V. Dotacja organizatora na działalność bieżącą.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)