Czy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych udzielanie dotacji dla spółek wodnych powinno odbywać się na podstawie zasad udzielania dotacji określonych w uchwale przez radę powiatu, czy wyłącznie na podstawie art. 164 ust. 5 Prawa wodnego tj. pomocy finansowej?

Odpowiedź

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) , w art. 164 ust. 4 i 5 wskazuje, iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji, udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych , dotyczącymi dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu państwa oraz dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przy czym udzielenie spółce wodnej, wykonującej urządzenia melioracji wodnych, pomocy może nastąpić wówczas, gdy obszar przewidziany do melioracji stanowi zwarty kompleks i został zakwalifikowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do rolniczego zagospodarowania, zasięg oraz projekt techniczny melioracji zostały uzgodnione z wojewodą, a udział własny członków spółki odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74 ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

Wymienione przepisy jednoznacznie wskazują iż ewentualne dotacje przedmiotowe mogą być udzielane wyłącznie zgodnie i w oparciu o przepisy art. 219 ustawy o finansach publicznych , według którego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż wyżej wymienione, o ile odrębne przepisy tak stanowią.
Kwoty i zakres dotacji, określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując spółka wodna może otrzymać dotacje przedmiotową w oparciu o zasady określone w uchwale budżetowej a jej wysokość ustala organ stanowiący.

Uwagi

Na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych , podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Reasumując, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielić dotacji dla spółek wodnych na współfinansowanie zadań statutowych. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) , a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie, na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego tu ze spółką wodną.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)