Rozliczenie członków Komisji, którzy przeprowadzili głosowanie poza lokalem wyborczym przy użyciu urny pomocniczej
z liczby otrzymanych kart do głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
 
Członkowie Komisji, którzy przeprowadzili głosowanie poza lokalem wyborczym
przy użyciu urny pomocniczej:
 
1)      ............................................................,
 
2)      ............................................................,
 
3)      ............................................................,
 
4)      .............................................................,
 
przekazują:
 
-          .......... szt. niewykorzystanych kart do głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
-          spis wyborców.
Liczba zwróconych kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodna z liczbą otrzymanych kart, pomniejszona o liczbę dopisków „UP 20.VI.” w spisie wyborców.
- urna pomocnicza zapieczętowana, wraz zapieczętowanym wlotem urny została przekazana pod dozór przewodniczącemu Komisji,
- roboczy wykaz wyborców, którzy zamierzali głosować w pomieszczeniu, w którym przebywają.
Urnę i dokumenty przekazano przy obecności następujących członków Komisji:
1)      ............................................................,
 
2)      ............................................................,
 
3)      ............................................................,
 
4)      .............................................................
 
Przekazujący:                                                 Pozostali członkowie komisji:
1)      ............................................................,               1) ............................................................,
(podpis)                                                                     (podpis)
2)      ............................................................,               2) ............................................................,
 
3)      ............................................................,               3) ............................................................,
 
4)      .............................................................               4) .............................................................
 
 

Pisaliśmy o tym również:
Kilka praktycznych uwag dla pracownika samorządowego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do składu obwodowej komisji wyborczej (cz. 1)
Kilka praktycznych uwag dla pracownika samorządowego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do składu obwodowej komisji wyborczej (cz. 2)