Zamierzamy starać się o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. Projekt będzie miał na celu promowanie ekonomii społecznej, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, a także wspieranie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych.

Zakładamy, że projekt będzie realizowany wspólnie z dwoma partnerami, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie będzie liderem projektu. Partnerami w projekcie będą dwie organizacje pozarządowe wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z obowiązującą procedurą. Organizacje te będą wspierały nas swoim doświadczeniem z zakresu ekonomii społecznej i twórczości nieprofesjonalnej osób wykluczonych, niepełnosprawnych. Są to organizacje posiadające doświadczenie w realizacji projektów, jedna z organizacji działa m.in. w zakresie ekonomii społecznej, druga działa na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych, promuje sztukę nieprofesjonalną, naiwną osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, posiada własną galerię sztuki.

Działania w projekcie rozpisane są na lidera i partnerów. Obszar działania lidera obejmuje gminę Słupno. Natomiast obszarem działania partnerów jest miasto Płock. Działania podejmowane przez partnerów w ramach projektu będą obejmowały zarówno osoby z terenu gminy Słupno jak i miasta Płocka.

Czy Komisja Oceniająca Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej może odrzucić wniosek ze względu na podejmowane przez partnerów działania wykraczające poza teren gminy Słupno, który jest obszarem działania lidera projektu? Czy taki projekt jest zgodny z przepisami prawa finansów publicznych i innymi aktami prawnymi?

Odpowiedź

Z punktu widzenia formalnego brak jest w dokumentach programowych przeciwwskazań do ubiegania się o wsparcie ze środków UE Beneficjentów w takiej sytuacji jak podniesiona w pytaniu. Stojąc na stanowisku, iż Beneficjent w przypadku podejmowania działania poza obszarem własnej gminy (w obrębie działania Instytucji Organizującej Konkurs) nie naruszy zasad uczestnictwa w ww. konkursie - rekomenduję jednak zwrócenie się wprost do Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2 i jednocześnie IOK) z zapytaniem, aby wykluczyć wszelkie ryzyko.

Uzasadnienie

Zasady spełniania przez Beneficjentów wymagań niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE określają dokumenty programowe danego programu operacyjnego. W szczególności zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach POKL Poddziałanie 7.22 określa "Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" .

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych .

Beneficjentami projektów Poddziałania 7.2.2 mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w punktach 4.2, 4.3 i 4.4.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)