Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej może być ustalona na wniosek rady gminy po wpisaniu samorządu do specjalnego rejestru gmin. Na wymianę niezbędnych tablic można uzyskać dofinansowanie z resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Ustalenie dodatkowej nazwy w języku mniejszości następuje zgodnie z zasadami pisowni tego języka. Dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być używane obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych i nazw ulic ustalonych w języku polskim. Rada gminy przedstawia wniosek o umieszczenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego z inicjatywy własnej lub mieszkańców gminy należących do mniejszości. Wojewoda jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych złożony wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, dołączając swoją opinię. Dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości uważa się za ustaloną, jeżeli została wpisana do rejestru gmin. W celu uzyskania środków finansowych z budżetu państwa na wymianę tablic informacyjnych gmina, która została wpisana do rejestru, powinna wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji do Ministra Spraw Wewnętrznych, który zawiera porozumienia z gminami na realizację zadań polegających na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym. O realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń do resortu spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku gdy koszt wspomnianej wymiany jest wyższy od kwoty 14 tys. euro, określonej w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przepisów zamówieniowych. (odpowiedz na interpelację nr 12444).

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2010 r.