Czy rodzic może skierować dziecko do przedszkola niepublicznego - nawet pomimo wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach gminnych?
 
Jeśli tak, to czy należy się dofinansowanie z gminy na to dziecko dla przedszkola niepublicznego i w jakiej wysokości?

Czy należy także zwracać koszt dowozu dziecka do przedszkola?

Odpowiedź

Rodzice mają prawo wybrać przedszkole niepubliczne.

Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty , z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) . Realizacja tego obowiązku może następować poprzez uczęszczanie dziecka zarówno do przedszkola publicznego, jak i niepublicznego. Wskazuje na to zapis art. 14b ust. 3 ustawy o systemie oświaty , który w wersji obowiązującej od dnia 1 września 2011 r. stanowi, iż dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty , odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. Rodzice mają więc prawo wyboru przedszkola, do którego uczęszczać będzie ich dziecko. Przedszkola niepubliczne są uprawnione do otrzymywania dotacji z budżetu gminy. Stosownie do zapisu art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty , dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Na gminie nie ciąży natomiast obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dziecka i zapewnienia opieki w czasie przewozu. Zapis obecnie obowiązującego art. 14a ust. 3 ustawy o systemie oświaty , a także brzmienie tego zapisu obowiązujące od 1 września 2011 r. – wyraźnie stanowi o obowiązku dowozu do najbliższej placówki publicznej, chyba że jest to uczeń niepełnosprawny. W tym przypadku ustawodawca zobowiązuje gminę do zapewnienia dowozu i opieki niezależnie, czy jest to placówka publiczna czy niepubliczna (musi być jednak najbliższa).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)