Zgodnie ze stanowiskiem PKW, wyrażonym w piśmie nr ZPOW-703-323/10 z dnia 29 listopada 2010 r., przepisy ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie regulują kwestii ogłaszania wyników wyborów, zatem w tej sprawie, zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . Jednak, według PKW, Ordynacja wyborcza w art. 184 ust. 1 reguluje jedynie kwestie związane z ogłoszeniem zbiorczych wyników wyborów na obszarze kraju. Zgodnie z tym przepisem Państwowa Komisja Wyborcza po ustaleniu w pierwszym i w ponownym głosowaniu, wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast we wszystkich gminach, podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. Obwieszczenie to, zgodnie z art. 184 ust. 2 Ordynacji wyborczej , ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalone po pierwszym głosowaniu, Państwowa Komisja Wyborcza, stosując odpowiednio art. 184 ust. 1 Ordynacji wyborczej , podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu.

PKW podkreśliła również, iż art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym  stanowi, że w celu złożenia przez wójta ślubowania sesję rady zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta, natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Zatem zgodnie z zasadą racjonalności ustawodawcy należało rozważyć różnice pomiędzy tymi regulacjami, a w szczególności różnice w określeniu czynności, od której należy liczyć bieg terminu na odbycie sesji.

W związku z tym, w przypadku sesji rady zwołanej w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) termin 7 dni liczy się od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta, nie zaś od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników tych wyborów na obszarze kraju, czyli od ogłoszenia komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Jak podkreśla PKW, za takim rozwiązaniem przemawia i to, że ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym ani też przepisy Ordynacji wyborczej i ustawy o wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, nie regulują kwestii jaki organ i w jakiej formie ogłasza – w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – wyniki wyborów wójta. Wykładnia taka może budzić wątpliwości, co do swojej prawidłowości. Nie wydaje się być przekonywujące twierdzenie PKW, iż stanowisko PKW motywowane jest potrzebą zapewnienia ciągłości władzy wykonawczej w gminie.

PKW wyraziła również opinię, że zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym , sesja, na której wójt złożyć ma ślubowanie, powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji.

Na podstawie: www.pkw.gov.pl


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2010 r. Nr 176, poz. 1190 t.j.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 t.j.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Pisaliśmy o tym również:
Ogłoszono zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Zbiorcze wyniki wyborów z drugiej tury
Niepewny termin ślubowania wójta
Ślubowanie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – komunikat PKW wprowadza w błąd
Nowa kadencja wójta (cz. 1)
Nowa kadencja wójta (cz. 2)
Kiedy wójt złoży ślubowanie

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast opublikowane