Jednostka samorządowa, która nie ma nadwyżki z lat ubiegłych ani wolnych środków, nie może podjąć uchwały, w której wydatki przewyższą bieżące dochody.

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Dotyczy to dochodów powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, które są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jeżeli zatem jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki z lat ubiegłych ani wolnych środków, to musi tak skonstruować budżet, aby jej wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących. Ważne w działalności każdej gminy będzie odtąd planowanie budżetu z uwzględnieniem wyniku bieżącego budżetu, będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Ponadto przy tworzeniu budżetów samorządowych towarzyszyć musi wieloletnia prognoza finansowa. Prognoza taka ma być narzędziem planowania wieloletniego.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 17 grudnia 2010 r.