Rada Ministrów nie przyjęła wbrew wcześniejszym zapowiedziom projektu ustawy, który doprecyzowuje zasady odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dostosowuje procedurę odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku. Przewiduje też, że gminy będą przekazywać do resortu pracy dane dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wysokości wypłaconych świadczeń. Na tej podstawie powstanie centralny rejestr, który ma pomóc w monitorowaniu sytuacji tych osób. Rząd nie przyjął również projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zmiany m.in. w ustalaniu przez gminy dochodu utraconego i dochodu uzyskanego. Zgodnie z nimi dochód członka rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy będzie dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Obecnie jest dzielony przez liczbę miesięcy w roku.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 2 lutego 2011 r.