Radni, decydując się na zwolnienie przedsiębiorców z podatku lokalnego w ramach pomocy de minimis, nie mogą uzależniać tego od braku zadłużenia wobec gminy – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Zwolnienie przedmiotowe wprowadzone przez radę nie może być też uwarunkowane złożeniem wniosku o nabycie tego prawa ani żadną podmiotową cechą podatnika, gdyż tego typu zapis narusza art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem izby wymagane przez gminę dokumenty (m.in. wpis do ewidencji gospodarczej, tytuł prawny do nieruchomości czy różnego rodzaju zaświadczenia) mogą stanowić wymagane załączniki do deklaracji lub informacji podatkowych składanych przez podatników chcących skorzystać ze zwolnienia, natomiast ich dostarczenie nie powinno mieć wpływu na uzyskanie prawa do zwolnienia. Izba stwierdziła, że przedsiębiorcy uzyskali prawo do preferencji w momencie wybudowania budowli lub budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy utworzyli nowe miejsce pracy.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 21 stycznia 2011 r.