Organ założycielski publicznego szpitala będzie musiał wyrazić zgodę na sprzedaż jego wierzytelności firmie zewnętrznej. Bez jej uzyskania takie działalnie będzie niezgodne z prawem. Przewiduje to nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wprowadza ograniczenia dla wszystkich czynności prawnych, które w efekcie doprowadziłyby do zmiany wierzyciela publicznej placówki ochrony zdrowia. Tym samym wzmocniony będzie wpływ organu założycielskiego (powiatu, gminy) na zmianę wierzyciela zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto spowoduje to ograniczenie wtórnego obrotu wierzytelnościami. Bowiem obrót ten często wiąże się z dodatkowymi kosztami dla zakładów opieki zdrowotnej (np. koniecznością ponoszenia odsetek). Organ założycielski szpitala będzie wyrażał zgodę na spłatę tylko tych długów, które powstaną po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy. W tym przypadku wprowadzenie tego ograniczenia podyktowane jest względami ochrony zdrowia. Jest również narzędziem dla organów założycielskich publicznych szpitali do skuteczniejszej kontroli ich sytuacji finansowej. Działania windykacyjne mogłyby doprowadzić do wstrzymania realizowania świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji do braku dostępu do nich na danym terenie. Decyzja podmiotu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w zakresie wyrażenia zgody, nie będzie zupełnie arbitralna. Podmiot ten będzie wydawać zgodę na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni oraz przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Będzie ona wydawana po zasięgnięciu opinii kierownika placówki.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 23 listopada 2010 r.