Pytanie użytkownika LEX Administracja:

Czy gmina ma obowiązek finansowania zadania w zakresie wdrożenia nowego systemu szacowania szkód łowieckich i obowiązków gminy w tym zakresie (art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie - zmiana od 1 kwietnia 2018 r.)?

Jeżeli tak, to jak zakwalifikować wydatki związane z wykonywaniem tego zadania (dział, rozdział, paragraf)?

Czy gmina ma też obowiązek refundowania kosztów udziału sołtysa w zespole szacującym szkody łowieckie, a jeśli tak, to na jakiej podstawie, gdy sołtys na co dzień wykonuje pracę zarobkową?

Jeżeli gmina ma obowiązek refundacji kosztów udziału sołtysa w zespole szacującym, to proszę o wskazanie klasyfikacji budżetowej ewidencji takiego wydatku (dział, rozdział, paragraf).

ODPOWIEDŹ

Z tytułu udziału w pracach Zespołu Szacowania Szkód Wyrządzonych przez Zwierzynę Łowną z art. 46 ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie, dalej u.p.ł., sołtys może otrzymać z budżetu gminy dietę i zwrot kosztów podróży służbowej, jeśli w gminie obowiązuję uchwała z art. 37b ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dalej: u.s.g. Funkcjonowanie uchwały z art. 37b ust. 1 u.s.g. pozostawione jest decyzji rady gminy. Uchwała taka określa zakres i zasady otrzymywania diety. W uchwale takiej rada gminy może osobno wyszczególnić dietę za udział sołtysa w ww. Zespole z art. 46 u.p.ł. Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej sołtysa klasyfikuje się w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75095 "pozostała działalność", w § 303 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".

Sołtys jest wybieranym przez Zebranie Wiejskie organem wykonawczym sołectwa z art. 36 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dalej: u.s.g. Obowiązki sołtysa przewiduje u.s.g., statut gminy i statut sołectwa. Inne kompetencje sołtysa mogą przewidywać ustawy szczególne jak, np. ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim oraz powołana w powyższym pytaniu ustawa z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie, dalej u.p.ł.

Przepisy u.s.g. i przepisy ustaw szczególnych, z zadaniami i kompetencjami sołtysa bezpośrednio nie wiążą wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży.

W art. 37b ust. 1 u.s.g. wyrażono kompetencją przynależną radzie gminy, w oparciu o którą rada gminy może w formie uchwały ustanowić zasady, według których przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w tym sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Jeszcze raz należy podkreślić, że przepis art. 37b ust. 1 u.s.g. nie przewiduje obowiązku wynagradzania sołtysa z racji wykonywania jego funkcji, ani nie przewiduje obowiązku pracodawcy do zwalniania sołtysa w celu umożliwienia mu wykonywania funkcji sołtysa.

W dniu 1.04.2018 r. wszedł w życie nowy przepis art. 46 ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie, dalej u.p.ł. Zgodnie z nim, w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia tych szkód podmiotom poszkodowanym.

Szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest:
a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona, albo
b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona, albo
c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W przypadku ustawowej funkcji sołtysa z art. 46 u.p.ł. uznać należy, że powstanie po stronie sołtysa obowiązku uczestniczenia w Zespole w charakterze "przedstawiciela gminy" z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.ł. następuje z mocy samego prawa.

W przepisach u.p.ł., z tytułu udziału sołtysa w Zespole z art. 46 u.p.ł., nie przewidziano prawa sołtysa do otrzymywania wynagrodzenia. Udział w Zespole z art. 46 u.p.ł. ma charakter zadania obowiązkowego własnego gminy, które wykonuje sołtys lub przedstawiciel organu wykonawczego gminy.

Wobec tego, że ustawodawca nie przewidział żadnego wynagrodzenia dla sołtysa z tytułu jego kosztów udziału w Zespole z art. 46 u.p.ł. – otwarta pozostaje możliwość sięgnięcia po te przepisy u.s.g., w których przewidziano ogólną możliwość ustanowienia diety dla sołtysa i zwrotu kosztów podróży służbowej. Funkcjonowanie uchwały z art. 37b ust. 1 u.s.g. pozostawione jest decyzji rady gminy. Uchwała taka określa zakres i zasady otrzymywania diety. W uchwale takiej rada gminy może osobno wyszczególnić dietę za udział sołtysa w ww. Zespole z art. 46 u.p.ł.

Dieta za pracę w Zespole i zwrot kosztów podróży służbowej sołtysa, jak każdy wydatek na sołtysa z tytułu diety i zwrotu kosztów podróży służbowej – klasyfikowałby się w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75095 "Pozostała działalność", w § 303 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".

Czytaj także:
Prawo łowieckie wymaga pilnej interwencji

Sołtysi nie są przygotowani do szacowania szkód łowieckich

 

Odpowiedzialność za szkody łowieckie Bartosz Rakoczy

Odpowiedzialność za szkody łowieckie