Polskie miasta oczekują od rządu przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST oraz przekazywania nowych zadań w sposób prawnie uporządkowany.

Stanowisko w tej sprawie to efekt obrad VIII Kongresu Miast Polskich, który odbył się 16-17 września w Kaliszu. Zdaniem samorządowców to ciągłe zmiany prawne, wprowadzane bez respektowania zasad zawartych w art. 167 Konstytucji RP, przyczyniają się do pogorszenia stanu finansów samorządowych. Zasygnalizowali oni, że oczekują podjęcia rzetelnej debaty na temat finansów publicznych, także w zakresie ograniczania wydatków publicznych. Jednym z postulatów samorządowców jest przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST, które są rezultatem zmian prawnych. Domagają się oni także odpowiedniego wzrostu udziałów JST we wpływach z PIT w związku z dokonanymi w ostatnich latach zmianami w ustawie oraz wprowadzenia zwrotu VAT od inwestycji publicznych JST. Oczekują również zmiany systemu wyrównawczego, który powinien uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów JST, ale także zróżnicowane koszty realizacji zadań. Samorządowcy podnieśli także kwestię finansowania dróg publicznych, a raczej problemy związane z ich niedofinansowaniem. Ich zdaniem rząd powinien uznać modernizację dróg lokalnych za priorytet w procesie programowania wykorzystania środków unijnych w następnej perspektywie finansowej 2012-2020. Oczekują także wprowadzenia zasady „jedno miasto - jeden gospodarz", zgodnie z którą drogi powiatowe w miastach powinny z mocy prawa stać się drogami gminnymi. Za taką koncepcją przemawiają według nich zarówno względy logistyczne, jak i inwestycyjne.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 40/2010