Na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano dane dotyczące finansów j.s.t. Według zestawienia, na koniec grudnia 2010 r. j.s.t. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 162.348 mln zł, co stanowi 97,3% zaplanowanej kwoty tych jednostek. Na wynik ten składają się dochody:
• gmin – 71.992 mln zł, tj. 96,2% planu,
• powiatów – 22.470 mln zł, tj. 97,8% planu,
• miast na prawach powiatów – 53.734 mln zł, tj. 98,3% planu,
• województw – 14.152 mln zł, tj. 98,6% planu.

Dochody te były wyższe o 5% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r.

Wydatki j.s.t. kształtowały się następująco:
• gminy – 79.388 mln zł, tj. 91,5% planu,
• powiaty – 23.742 mln zł, tj. 93,6% planu,
• miasta na prawach powiatów – 58.652 mln zł, tj. 92,4% planu,
• województwa –15.155 mln zł, tj. 89,9% planu.

Tym samym łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w omawianym okresie 176.937 mln zł, co stanowi 91,9% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu 2009 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była
wyższa o 6,0%.

Na podstawie: www.mf.gov.pl