Organ prowadzący szkołę w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2012/13 w "uwagach" zrobił adnotację, że otwarcie klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie możliwe, jeżeli będzie co najmniej 20 uczniów. Na dzień dzisiejszy zapisanych jest 18 dzieci: 10 z obwodu, 8 spoza.

Czy organ prowadzący może uzależniać otwarcie klasy pierwszej od ilości zapisanych dzieci?

Czy rodzice uczniów należący do obwodu szkoły powinni być poinformowani o takim zagrożeniu z 6-miesięcznym wyprzedzeniem?

Jeżeli organ prowadzący ma decydować o otwarciu klasy pierwszej i do tej pory rodzice nie zostali poinformowani o tym, że istnieje takie zagrożenie, to czy kwestia istnienia klasy pierwszej może się rozstrzygnąć w dniu 1 września tj. w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego?

Odpowiedź

Kwestia utworzenia klasy nie może rozstrzygać się do dnia 1 września. Organ prowadzący powinien określić termin rekrutacji do szkoły (z reguły kwiecień) i po jego upływie podjąć decyzję w sprawie jej utworzenia.

Ustalanie liczby uczniów w klasach jest kompetencją organu prowadzącego szkołę. Organ prowadzący musi zapewnić wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie jednostki samorządu terytorialnego naukę w szkole publicznej. Jednostka samorządu terytorialnego ustala plan sieci prowadzonych szkół oraz ustala granice ich obwodów. Oznacza to wskazanie zasięgu terytorialnego szkoły a nie uczniów, którzy będą do niej uczęszczać.@page_break@

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 34a ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W tym zakresie jego nadzorowi podlega w szczególności:
- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Kwestie liczebności klas w szkole, związane są z wysokością środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie szkół. Organ prowadzący określa dopuszczalną liczebność oddziałów w szkole i ich liczebność. Ustalenie liczebności uczniów w oddziałach to kompetencja poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i liczebność w szkołach prowadzonych przez poszczególne j.s.t może być różna. Ponieważ uzależnione jest to w głównej mierze od wysokości środków finansowych, jakie dana jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na prowadzenie szkół.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)