Odpowiedź

Budowa boiska sportowego nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzasadnienie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wykonania inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , (art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ). Inwestycją celu publicznego nie jest każda inwestycja służąca do użytku powszechnego, lecz jedynie inwestycja, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ). W świetle tego przepisu (pkt 6) celem publicznym jest m.in. budowa publicznych obiektów sportowych. Powstaje oczywiście pytanie, co oznacza przymiotnik "publiczny" w powołanym przepisie, ale - jak się wydaje - odpowiedź na to pytanie nie jest konieczna w odniesieniu do boisk sportowych. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają m.in. roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Roboty takie nie wymagają również uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 1 in fine ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ).

Zakres obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wynika z ustawy Prawo budowlane, która zwalnia z obowiązku uzyskania tego pozwolenia m.in. budowę boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji (art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego ). W związku z powyższym, budowa takiego obiektu, chociaż stanowi zmianę zagospodarowania terenu i może realizować cel publiczny (gdy są to obiekty publiczne), nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Również w przypadku, gdyby dany obiekt sportowy nie mógł być uznany za "publiczny", nie istniałby obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)