Zgodnie z art. 115a ust. 2 Prawa ochrony środowiska , nie wydaje się decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, jeżeli hałas powstaje w związku z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.

Wobec powyższego, czy starosta powinien wydać decyzję o dopuszczalnym hałasie dla, jak zostało podane w sprawozdaniu z pomiarów hałasu zrobionych przez WIOŚ, pana X prowadzącego działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne X?

Hałas pochodzi z linii technologicznej do przyjęcia, czyszczenia, suszenia i magazynowania zbóż posadowionej na działce, której pan X jest wraz z żoną właścicielami.

Odpowiedź

Moim zdaniem, starosta powinien wydać w opisanej w pytaniu sytuacji decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu.

Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie uznaje za przedsiębiorców osób prowadzących wyłącznie działalność wytwórczą w rolnictwie w postaci upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego a także agroturystyki. Nie dotyczy to osób prowadzących działalność w zakresie czyszczenia, suszenia i magazynowania zbóż, która nie mieści się w pojęciach upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego i agroturystyki. Działalność ta jest działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę.

Dodatkowo za takim stanowiskiem może przemawiać podjęcie kontroli ww. podmiotu przez WIOŚ, a nie ewentualne przekazanie sprawy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta.


Przydatne materiały:
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)