Pytanie:
Z dniem 31 grudnia 2016 r. zlikwidowano jednostkę budżetową. Sporządzono sprawozdania budżetowe za 2016 r. Jest jednak problem, jak sporządzić sprawozdania finansowe? Co z wynikiem finansowym zlikwidowanej jednostki? Czy przenieść aktywa i pasywa do urzędu gminy, a jak tak - to pod jaka datą? Czy bilans zlikwidowanej jednostki winien być zerowy czy też nie?

Odpowiedź:
Data likwidacji jednostki budżetowej jest datą przejęcia całości należności i zobowiązań przez urząd gminy.

Uzasadnienie:
Sposób postępowania po likwidacji gminnej jednostki budżetowej musi uwzględniać wymogi ustawowe, ale jednocześnie zależny jest od sposobu indywidualnych rozstrzygnięć kwestii majątkowych dokonanych przez radę gminy. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej jako u.f.p., gminne jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzy, łączy i likwiduje organ stanowiący gminy. Likwidując jednostkę budżetową, organ stanowiący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, przy czym może zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę (art. 12 ust. 3 i 7 u.f.p.). Zasadą jest zaś to, że należności i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki budżetowej przejmuje urząd gminy (art. 12 ust. 4 u.f.p.). Dzień zakończenia likwidacji jednostki stanowi koniec okresu sprawozdawczego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Do tej daty należy zatem odnosić realizację wynikającego z art. 41 ust. 1 u.f.p. obowiązku sporządzania sprawozdań.

Powyższe oznacza, że z dniem likwidacji jednostki budżetowej wszelkie jej aktywa i pasywa powinny zostać przekazane do urzędu gminy, jako jednostki przejmującej należności i zobowiązania. W konsekwencji, po przejęciu należności i zobowiązań przez urząd gminy, bilans zlikwidowanej jednostki będzie zerowy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami