W ocenie Autora, w świetle treści art. 36b ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., oraz treści formularza ofertowego, wykonawca powinien znać i wskazać nazwę podwykonawcy na etapie składania oferty.

Treść art. 36b ust. 1 p.z.p. nie wskazuje co prawda wprost na jakim etapie procedury należy żądać wskazanych w nim informacji dotyczących podwykonawców, jednakże biorąc pod uwagę zasady prowadzenia postępowania oraz treść sąsiadujących przepisów art. 36b p.z.p. (np. art. 36b ust. 1a p.z.p, w którym wskazano, moment podania informacji dotyczących osób) i przede wszystkim treść nowego przepisu art. 25a ust. 5 p.z.p., zgodnie z którym, zamawiający ma prawo żądać wykazania przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania w odniesieniu do podwykonawców, Autor uważa, że nazwy podwykonawców muszą zostać podane na etapie składania oferty.

Ponadto, Autor jest zdania, że fakt powierzenia części zamówienia podwykonawcom jest częścią oświadczenia woli dotyczącego sposobu realizacji przyszłego zobowiązania. Wobec powyższego, wykonawca ma obowiązek podać nazwy podwykonawców już na etapie składania ofert.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami