Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Jeden z mieszkańców zwrócił się do organizatora - dyrektora ośrodka sportu i rekreacji o udostępnienie mu umowy dotyczącej organizacji koncertu zespołu wraz z listą wykonywanych utworów sporządzoną dla potrzeb ZAiKS.


Odpowiadając na skargę dyrektor wyjaśnił, że nie posiada informacji o koncercie zespołu sprzed 10 lat. Ponadto ewentualna umowa cywilnoprawna zawarta z podmiotem trzecim nie jest informacją publiczną, jeśli nie była zawarta w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 

NSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

Bezsporne jest, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej, zaś dyrektora ośrodka sportu i rekreacji jest samorządową jednostką organizacyjną, zobowiązaną do udostępniania informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

NSA przypomniał, iż nie tylko organy władzy publicznej, ale wszelkie podmioty wykonujące zadania publiczne – są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Zatem nawet jeśli dyrektor ośrodka sportu i rekreacji nie jest organem administracji publicznej sensu stricto, takim jak kierujący jego pracami wójt (burmistrz, prezydent miasta), to na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej posiada w pewnym zakresie samodzielną pozycję i ma obowiązek samemu – we własnym imieniu – udostępniać posiadaną informację publiczną – podkreslił NSA.


Na podstawie:
Wyrok NSA z 12 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 444/14, prawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.