Zamawiający ogłosił przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń zawodowych. Wśród szkoleń, które ma przeprowadzić potencjalny wykonawca jest kurs prawa jazdy kat. B. Zamawiający określił w SIWZ, iż o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: " (...) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (...)". W przypadku kursów z zakresu prawa jazdy jest to "Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie prawa Jazdy". W postępowaniu złożył ofertę podmiot "X", który nie posiada uprawnień do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, dlatego też w swojej ofercie wskazał, iż to szkolenie zostanie powierzone podwykonawcy, który posiada wpis uprawniający do prowadzenia ww. rodzaju kursów. Do oferty natomiast zgodnie z wymogiem zamawiającego został dołączony wpis podmiotu "Y" (będzie on pełnił rolę podwykonawcy w postępowaniu), który potwierdza możliwość prowadzenia przez niego kursów z zakresu prawa jazdy.

Odpowiedź

Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, albowiem w tym zakresie niemożliwe jest posiłkowanie się uprawnieniami podmiotu trzeciego, nawet jeśli ten podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia jako podwykonawca.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – dalej p.z.p., wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie może posiłkować się zasobami innych podmiotów. Dopuszczalne na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych jest natomiast posiłkowanie się zasobami podmiotów trzecich w pozostałym zakresie tj. art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. Zatem możliwe jest wykazanie się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do realizacji zamówienia lub zdolnością finansową innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionej sytuacji jedyną możliwością było złożenie oferty jako konsorcjum, w którym jeden z partnerów/członków konsorcjum posiada uprawnienia tj. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W przedstawionej sytuacji niezbędne jest zatem wezwanie wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu, a w konsekwencji (w przypadku braku jego posiadania przez wykonawcę składającego ofertę) wykluczenie z postępowania oraz odrzucenie jego oferty.
W postępowaniach, których przedmiotem są różnego rodzaju szkolenia, zamawiający winien przemyśleć możliwość podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę kursu czy konieczność posiadania przez wykonawcę wymaganych przepisami prawa uprawnień. Przy braku podziału zamówienia na części/zadania, wykonawca składający ofertę na kilka szkoleń w których przykładowo kurs prawa jazdy dla którego niezbędne jest wykazania się stosownymi uprawnieniami stanowi tylko część zapotrzebowania, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest zmuszony do złożenia oferty wspólnej. W tym miejscu natomiast podkreślić należy, iż wykonawcy oferujący kursy prawa jazdy nie muszą być zainteresowani ponoszeniem solidarnej odpowiedzialności za pozostałe szkolenia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, a tym samym składaniem ofert wspólnych. Biorąc powyższe pod uwagę rozważyć należałoby możliwość dopuszczenia składania ofert częściowych, grupując szkolenia wg ich specyfiki oraz innych kryteriów np. konieczności posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnień.