Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne. 

Zaoferowanie realizacji zamówienia publicznego za wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość środków finansowych zarezerwowanych na realizację umowy, nie uprawnia zamawiającego do odstąpienia od obowiązku wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W sytuacji, gdy uchybienia w zakresie kompletności lub prawidłowości złożonych dokumentów kwalifikują się do zastosowania art. 26 ust. 3 p.z.p., zamawiający co do zasady, nie może odstąpić od wezwania wykonawcy.

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów musi być zrealizowany bez względu na to, że wezwanie będzie kierowane do wykonawcy, którego oferta i tak nie zostałaby wybrana z uwagi na zbyt wysoką cenę. Odstąpienie od wezwania do uzupełnienia dokumentów jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy na etapie oceny ofert zamawiający jest przeświadczony co do tego, że występują przesłanki unieważnienia postępowania bądź co do tego, że oferta zawierająca braki mogące być przedmiotem uzupełnienia kwalifikuje się równocześnie do odrzucenia na podstawie art. 89 p.z.p.