Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, że w sprawozdaniu za 2013 r. zamawiający zobowiązani są uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6-8 i 10 -13 oraz art. 136 -138 ustawy Pzp.

W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, pod pojęciem „udzielenie zamówienia” należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z tym, w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym za 2013 r., w części dotyczącej udzielonych zamówień (tj. tabele II – V, w przypadku tabeli VI obowiązują szczególne zasady jej wypełniania) należy zawrzeć informacje o zamówieniach, w odniesieniu do których umowa została podpisana w 2013 r. Powyższa zasada dotyczy zarówno umów w sprawie zamówień publicznych zawartych na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Źródło: www.uzp.gov.pl