Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Sprzęt używany oraz nowy może być przedmiotem jednego postępowania pod warunkiem, że zamawiający dokona precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio określi kryteria oceny ofert.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), nie zabraniają zamawiającemu przeprowadzania postępowań na dostawy sprzętu nowego i używanego. Zamawiający musi jednak pamiętać o dokładnym, precyzyjnym określeniu przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu kryteriów oceny ofert tak, aby pozwoliły one na wybór najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która, zgodnie z art. 2 pkt 5 p.z.p. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Z punktu widzenia autora, przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów oceny ofert oraz właściwej proporcji pomiędzy nimi, zamawiający będzie w stanie porównać oferty nawet wówczas, jeżeli jedne z nich będą oferować sprzęt nowy a drugie używany. Na pewno, warto w takiej sytuacji oceniać rok produkcji urządzenia oraz warunki gwarancji adekwatne do danego przedmiotu. W pytaniu co prawda nie wskazano, jakiego rodzaju sprzęt będzie przedmiotem postępowania, ale można zastanowić się jeszcze nad kryteriami związanymi ze zużyciem się sprzętu albo/i związane z kosztami ewentualnych napraw czy serwisu.

Zamawiający nie musi obawiać się, że oferty na sprzęt nowy i używany nie będą porównywalne. Dla przykładu, gdyby zamawiający przeprowadzał postępowanie tylko na sam sprzęt używany i niewłaściwie zastosował lub dobrał kryteria oceny ofert, to również mogłoby się okazać, że oferty będą nieporównywalne, bo np. jeden z wykonawców zaproponuje sprzęt wyprodukowany w 2008 r. ale używany tylko przez dwa lata a inny zaproponuje sprzęt z 2012 r. cały czas używany, itd.

Ważne jest zatem w tym przypadku precyzyjne określenie odpowiednich kryteriów dla konkretnego sprzętu z uwzględnieniem kryteriów technicznych.

Autor: Marta Mikulska-Nawacka, współpracuje z programem LEX Zamówienia Publiczne