Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Składany wraz ofertą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) nie musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dla pozytywnej oceny spełnienia wymagań wystarcza dołączenie do oferty elektronicznego wydruku z KRS. Wprowadzenie do SIWZ zapisów zacytowanych w zapytaniu nie zmienia przepisów rangi ustawowej jakimi w rozpatrywanym przypadku są przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,dalej k.r.s. Zgodnie z art. 4 ust. 4aa k.r.s. pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS. Wydruk ze strony rejestru KRS posiada więc w ściśle określonych warunkach status dokumentu oryginalnego w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) dalej r.w.d.

Wątpliwości podniesione w treści zapytania są w pełni uzasadnione. Zgodnie z § 7 ust. 1 r.w.d., dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z procedury są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W tych okolicznościach oczywistym wydaje się być obowiązek dołączenia do oferty bądź oryginału odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Przepisy r.w.d. nie uwzględniają jednak regulacji zawartej w k.r.s.
 
Według art. 4 ust. 4aa k.r.s. pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, a więc mają moc oryginału, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS. O tym czy wydruk pobrany ze strony internetowej KRS posiada cechy przywołane w poprzednim zdaniu decydują wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760). Według § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, jeżeli posiada następujące cechy: 1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, 2) formę graficzną zgodną z załącznikiem nr 12 i 13 do rozporządzenia, 3) identyfikator wydruku. Jeżeli zatem, przedkładany przez zainteresowany podmiot samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z KRS, nie posiada którejkolwiek z ww. cech, wówczas dokument ten pozbawiony jest mocy dokumentu urzędowego.

Na stronie: https://ems.ms.gov.pl można dokonać weryfikacji wydruku poprzez podanie identyfikatora wydruku umieszczonego w lewej górnej części wydruku. Dołączenie do oferty wydruku spełniającego powyższe wymagania nie daje organizatorowi postępowania podstaw do żądania poświadczenia przez wykonawcę za zgodność z oryginałem złożonych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie pobranych wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Wydruk spełniający powyższe wymagania winien być traktowany za równi z oryginalnym dokumentem, także wówczas gdy w treści SIWZ wprowadzono zapisy zacytowane w zapytaniu. Przyjęcie innego założenia prowadziłoby do sytuacji, w której zamawiający żądałby przedłożenia dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, pomimo złożenia oryginału dokumentu wraz z ofertą.