Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Regulacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – dalej p.z.p., przewidują możliwość prowadzenia jednego postępowania z podziałem na części wtedy, kiedy przedmiot zamówienia jest podzielny. W takiej sytuacji wartość szacunkowa zamówienia liczona jest z uwzględnieniem wszystkich części, natomiast w sporządzanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawia się informacja dotycząca opisu części zamówienia.

Podział zamówienia na części

W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Wynika z tego, że wykonawca ma prawo wygrać wszystkie części składając odpowiednią liczbę ofert, które okażą się najkorzystniejsze według określonych w danym postępowaniu kryteriów.

Przepisy p.z.p. wskazują między innymi, że w przypadku podziału na części ewentualne wadium ustala się w odniesieniu do każdej części, że przepisy o unieważnieniu postępowania stosuje się odpowiednio do każdej części. Tym samym w procedurze rozgranicza te części od siebie. Jednak nie ma zakazu zawarcia jednej umowy z wybranym wykonawcą, gdy jego oferty okażą się najkorzystniejsze w odniesieniu do więcej niż jednej części. Trzeba być jednak ostrożnym między innymi w odniesieniu do terminu zawarcia umowy, licząc go należy uwzględnić regulacje art. 94 p.z.p. i analizować okoliczności w odniesieniu do każdej części.

Podpisanie jednej czy wielu umów?

Pamiętać również należy, że w sytuacji podpisania jednej umowy, łączącej realizację kilku lub wszystkich części trzeba jej zapisy dostosować zarówno do wzoru umowy lub jej najistotniejszych postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie przygotowywania postępowania, jaki do rzeczywistej sytuacji, która zaistnieje po jego zakończeniu. Tym samym, należy zweryfikować zapisy umowy dotyczące możliwości jej wypowiedzenia, ustalania kar umownych tak, aby warunki realizacji wynikające z jednej umowy były takie same, jak w sytuacji podpisania kilku umów. Tu warto zaznaczyć, że każda z umów, gdyby podpisywali je różni wykonawcy, stanowi jeden stosunek zobowiązaniowy i nie należy wprowadzać sytuacji, które powiążą te stosunki zanadto dopuszczając np. ewentualność wypowiedzenia całej umowy w przypadku, gdy wykonawca nie wykona jednej z części, podczas gdy w razie podpisania kilku umów nie zaistniałaby taka możliwość.

W praktyce często łatwiej jest podpisać kilka umów z tym samym wykonawcą niż narazić się na błędy wynikające z niewłaściwego ich "scalenia". Istnieją również sytuacje gdy już na etapie przygotowania procedury zamawiający przygotowują wzór umowy w taki sposób, aby zaistniała możliwość podpisania jej z jednym wykonawcą na kilka części. Przed podjęciem decyzji czy podpisać jedną umowę na pięć części czy też pięć umów z jednym Wykonawcom, należy sprawdzić stopień skomplikowania realizacji poszczególnych części.