Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomniała, że 15 listopada mija ostateczny termin na przekazanie projektów uchwał: budżetowej na 2014 r. oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany. Do projektu budżetu należy dołączyć uzasadnienie oraz wszelkie inne materiały, które zostały określone w uchwale organu stanowiącego j.s.t. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Obydwa projekty będą opiniowane przez RIO. Izba na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast na podstawie przyjętej przez j.s.t. wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej RIO przedstawi opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie wyraźnie podkreślono, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany należy przekazywać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

J.s.t. powinny jednak liczyć się z koniecznością wprowadzenia korekt do projektów. Jest to skutek uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy o finansach publicznych zmieniającej m.in. zasady obliczania indywidualnego współczynnika zadłużenia. Tymczasem, do chwili wejścia w życie zmian j.s.t. muszą stosować przepisy dotychczasowe.


Źródło: rio.opole.pl