Zbliża się koniec roku, który dla większości instytucji działających w sektorze finansów publicznych wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w zakresie planowania wydatków na kolejny rok. Zatwierdzenie budżetu przez właściwy organ uprawnia, a niekiedy zobowiązuje, zamawiających do publicznego poinformowania potencjalnych wykonawców o zamówieniach jakie w ciągu kolejnego roku zaplanowano zrealizować w danej jednostce. Przepisy ustawy P.z.p. dotyczące publikacji planów zakupowych można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza z nich dotyczy uprawnienia do poinformowania o planowanych zakupach w sytuacji, gdy ich wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Regulacja przedmiotowego uprawniania zamawiających zawarta jest w art. 13 ustawy p.z.p. i dotyczy wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych. Druga grupa przepisów zawarta jest w art. 13 a ustawy P.z.p. i reguluje obowiązki zamawiających w odniesieniu do planu postępowań o udzielenie zamówień, które z założenia dotyczą wszystkich zakupów, których wartość przekracza próg bagatelności wskazany w art. 4 pkt 8 ustawy P.z.p.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy P.z.p. po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, zamawiający może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na swoim profilu nabywcy, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia dotyczy wyłącznie zamówień, których wartość wiąże się zasadniczo z publikacją ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Skorzystanie z instytucji wstępnego ogłoszenia jest przywilejem zamawiającego, z którego można ale nie trzeba korzystać.

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Publiczne poinformowanie o planowanych zakupach uprawnia zamawiającego do tego, by w procedurach zakupowych objętych wstępnym ogłoszeniem wyznaczyć skrócone terminy składania ofert. Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy P.z.p. zamawiający może skrócić podstawowy termin składania ofert wynoszący obecnie 40 dni, do minimum 15 dni. Warunkiem skrócenia terminu jest publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego zawierającego wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim informacje były dostępne w dniu publikacji wstępnego ogłoszenia.

Dodatkowym warunkiem jaki musi być spełniony jest zamieszczenie wstępnego ogłoszenia na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Uprawnienie do skrócenia terminu składania ofert z uwagi na publikację wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczy także przetargu ograniczonego.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy P.z.p. publikacja takiego ogłoszenia na warunkach analogicznych jak przy przetargu nieograniczonym, uprawnia do skrócenia terminu składania ofert do minimum 10 dni. Elementy jakie winny być uwzględnione w treści wstępnego ogłoszenia reguluje załącznik I (Wstępne ogłoszenie informacyjne) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011. Przepisy ustawy P.z.p. nie wprowadzają obowiązku publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego pozostawiając tą decyzję w rękach zamawiających. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku planu postępowań o udzielenie zamówień.

Sporządzanie planu zamówień jest obowiązkowe dla wszystkich zamawiających działających w ramach sektora finansów publicznych, a także związków takich zamawiających. Podmioty o jakich mowa w poprzednim zdaniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego są zobowiązane do opracowania planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Opracowany plan ma być następnie zamieszczony na stronie internetowej. Plan winien obejmować takie informacje jak (art. 13a ust. 2 ustawy P.z.p.): przedmiot zamówienia,     określenie rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi), przewidywaną procedurę udzielenia zamówienia, orientacyjną wartości zakupu oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami