Zdaniem opiniującego, w opisanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p.

Należy zaznaczyć, że przepis art. 29 ust. 3a p.z.p., przewidujący, iż zamawiający powinien w opisie przedmiotu zamówienia zawrzeć wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z 26.06.1974 r., dotyczy wyłącznie zamówień na usługi lub roboty budowlane.

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika natomiast, że przedmiotem zamówienia jest dostawa. Wymienione w pytaniu elementy zamówienia, wskazują bowiem, iż wykonawca jest zobowiązany do wytworzenia towaru (oznaczonego co do gatunku, np. pieczywo), a następnie do dostarczenia go w miejsca wskazane przez zamawiającego, za wynagrodzeniem, co odpowiada definicji umowy dostawy z art. 605 k.c.

W konsekwencji, w przedmiotowym zamówieniu, nie znajdzie zastosowania art. 29 p.z.p., bowiem ma on zastosowanie do zamówień na usługi lub roboty budowlane, natomiast w opisanym przypadku, mamy do czynienia z dostawą.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami