Centra integracji społecznej będą organizowały także powiaty i województwa. Prowadzona przez nie działalność wytwórcza, handlowa i usługowa będzie świadczona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego.

4 sierpnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie przekształceń działających zakładów aktywizacji zawodowej (ZAZ) i centrów integracji społecznej (CIS) z formy gospodarstwa pomocniczego w wybrane struktury organizacyjne – jednostkę samorządowego zakładu budżetowego lub jednostkę budżetową. Gmina, która uzyskała dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej będącej gospodarstwem pomocniczym status centrum integracji społecznej, będzie mogła dokonać w terminie do 31 grudnia 2010 r. podobnych przekształceń organizacyjnych. Podmiot przekształcony lub przejmujący prowadzenie centrum integracji społecznej przejmie prawa i obowiązki dotychczasowego centrum integracji społecznej. Nowelizacja wprowadza również możliwość organizowania CIS przez powiat lub województwo. Dzisiaj centrum może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizację pozarządową. Nie zawsze jednak samorządy gmin, zwłaszcza na obszarach wiejskich są w stanie we własnym zakresie podjąć się takiego przedsięwzięcia. Inicjatywa powiatu z kolei będzie skłaniać samorządy gmin do ewentualnej partycypacji w kosztach działalności oraz rozszerzania współpracy w obszarze wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 25 sierpnia 2010 r.