W mojej ocenie, w zamówieniu publicznym dotyczącym zaciągnięcia kredytu można zastosować kryterium – cena o wadze przekraczającej 60% lub jako jedyne kryterium.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki, kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 p.z.p. i art. 80 ust. 3 p.z.p.

Stąd, aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego móc skorzystać jedynie z kryterium ceny lub zastosować to kryterium o wadze przekraczającej 60%, zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazać w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego, omawiany przepis uległ zmianie. Poprzednie brzmienie tego przepisu wskazywało, że kryterium ceny może być zastosowane, jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

Aktualnie nie ma zastrzeżeń, aby do każdego rodzaju zamówienia stosować kryterium cenę, jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, pod warunkiem, że zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Dodatkowo, aktualne brzmienie przepisu odnosi się tylko do zamawiających wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p. oraz ich związków. Nie dotyczy np. zamawiających sektorowych wskazanych w art. 3 pkt 1 pkt 4 p.z.p., którzy mogą stosować kryterium cenę, jako jedyne, bez ograniczeń i bez dodatkowych obowiązków.

Tym samym, zamawiający nie musi się zastanawiać, czy przedmiot jego zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Teraz wystarczy, aby zastosować cenę, jako jedyne kryterium lub to kryterium o wadze przekraczającej 60%, że zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

To powoduje, że w postępowaniu publicznym na zaciągnięcie kredytu można zastosować tylko kryterium - cena lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.

Zamawiający musi tylko w ramach opisu przedmiotu zamówienia określić standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazać w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

W przypadku kredytu nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie standardy jakościowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia zawrzeć. Ten rodzaj zamówienia ma ściśle określone standardy oraz przepisy i normy je obowiązujące.

Jeśli zaś chodzi o konieczność wykazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, to w mojej ocenie w przypadku kredytu, takich kosztów nie będzie.

Takie koszty są w przypadku zamówień, w których zakupiono np. jakiś środek trwały, który następnie jest używane przez zamawiającego. I w ramach kosztów jego cyklu życia bierze się pod uwagę koszty jego funkcjonowania, zużycia i serwisu. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami