Jak powinien postąpić burmistrz w przypadku gdy RDOŚ wydał opinię i stwierdził przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania transgranicznego?

Czy przed wydaniem postanowienia o ocenie i raporcie należy wydać postanowienie zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.?

Czy można wydać je po uzyskaniu raportu, gdy będzie w nim analiza i odpowiedź, czy jest wpływ transgraniczny?

Dodam, że planowanym przedsięwzięciem jest ferma wiatrowa 3 szt., odległość 7 km od granicy państwa a KIP zawiera wyjaśnienia i uzasadnienie braku oddziaływania transgranicznego.


Odpowiedź:

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach samodzielnie decyduje o tym, czy w danym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko i nie jest w tym zakresie zobligowany treścią opinii RDOŚ.

Zasadniczo ww. postępowanie powinno zostać wszczęte niezwłocznie, tuż po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (por.: art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 u.o.o.ś.). Tym niemniej, ustawa nie zabrania późniejszego wszczęcia tego postępowania, po wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (por. art. 108 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.o.ś.), a tym samym – nawet po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku opisanym w pytaniu postanowienie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 u.o.o.ś., można (a nawet jest to zalecane) wydać po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kiedy będzie więcej danych do oceny, czy w danym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w kontekście transgranicznym.


Uzasadnienie:
Do stwierdzenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz do wszczęcia postępowania w sprawie tego oddziaływania upoważniony jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 108 ust. 1 u.o.o.ś.

Opinia RDOŚ wydawana na podstawie art. 64 u.o.o.ś. nie ma charakteru wiążącego (por.: wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011 r., II SA/Lu 698/10, LEX nr 953316). To organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie decyduje co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postanowieniu, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 4 u.o.o.ś.

W przypadku opisanym w pytaniu zasadne jest poczekanie na przedłożenie przez inwestora raportu, który pozwoli na pełną ocenę, czy w danym przypadku istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Kwestia ta budzi wątpliwości zważywszy na małą skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano na brak transgranicznego oddziaływania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.