Jeden z kandydatów biorących udział w konkursie, zakwestionował wydane przez burmistrza miasta zarządzenie o zatwierdzeniu konkursu na dyrektora szkoły. Skarżący zarzucił, iż burmistrz powołała siebie na przewodniczącą komisji, a po rozstrzygnięciu konkursu jako przewodnicząca komisji przedstawiła protokół z przebiegu konkursu organowi prowadzącemu – burmistrzowi, czyli sobie. W tej sytuacji instancja odwoławcza była równocześnie podmiotem zaskarżanym – uznał skarżący.

W odpowiedzi burmistrz stwierdziła, iż żaden przepis szczególny nie wyłącza możliwości jej uczestniczenia w komisji konkursowej. Burmistrz nie jest na żadnym etapie postępowania konkursowego instancją odwoławczą od wyników rozstrzygnięć tej komisji. Uczestniczenie w pracach komisji nie pozbawia go natomiast możliwości unieważnienia konkursu w przypadkach określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zm.).


WSA zwrócił uwagę, iż osoba pełniąca funkcję organu prowadzącego szkołę nie może być członkiem komisji powołanej celem przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły. Pod pojęciem organu administracji publicznej należy rozumieć element (jednostkę) struktury organizacyjnej podmiotu realizującego zadania z zakresu administracji publicznej, posiadający swój substrat osobowy (w postaci osoby lub osób piastujących funkcję takiego organu), którego działania i zaniechania przypisywane są danemu podmiotowi (np. państwu lub jednostce samorządu terytorialnego) jako dokonywane w jego imieniu i na jego rzecz. Z tej definicji jasno wynika, że piastun organu nie jest przedstawicielem tego organu, również w rozumieniu art. 36a ust. 6  ustawy o systemie oświaty , bo jest osobą piastująca funkcję danego organu, np. burmistrza. Przedstawicielem takiego organu, np. burmistrza będzie natomiast osoba, która zostanie upoważniona przez piastuna organu do załatwiania (prowadzenia) określonego rodzaju spraw w jego imieniu i na jego rzecz.

Zatem w ocenie WSA, już z samej treści art. 36a ust. 6  ustawy o systemie oświaty  wynika, że burmistrz nie może powołać na członka komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły samego siebie. Ponadto burmistrz jako organ prowadzący szkołę powinien mieć na uwadze wyraźny przepis art. 36a ust. 6 pkt 1  ustawy o systemie oświaty  wskazujący, że w skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele organu prowadzącego, a zatem to jeden z tych przedstawicieli będzie mógł być powołany na stanowisko przewodniczącego komisji konkursowej. Właśnie art. 36a ust. 6 pkt 1 stanowi ograniczenie dopuszczalności powołania przez burmistrza samego siebie w skład komisji konkursowej i jednocześnie granicę wpływu burmistrza na wybór członków komisji. Stosując ten przepis w jego literalnym brzmieniu burmistrz, jako organ prowadzący szkołę, zachowuje wpływ na wybór kandydata na stanowisko dyrektora szkoły poprzez swoich przedstawicieli. Za pomocą tej regulacji ustawodawca chciał uniknąć sytuacji, w której piastun organu prowadzącego szkołę jako członek komisji konkursowej, staje się ,,sędzią we własnej sprawie" mając dodatkowo kompetencję do zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia. W związku z tym trudno mówić o zachowaniu bezstronności postępowania konkursowego, gdy w pracach komisji konkursowej uczestniczy bezpośredni zwierzchnik służbowy, osoby starającej się o wygranie tego konkursu, dodatkowo mający wynikającą z mocy prawa kompetencję zarówno do zatwierdzenia jak i unieważnienia wyników tego konkursu – podkreślił WSA.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 412/13, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)