Osoba fizyczna podniosła teren na swojej działce, co spowodowało zalanie działki miejskiej. Czy w tym wypadku burmistrz (jako strona postępowania) może wszcząć postępowanie na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145), czy też powinien wystąpić o ustanowienie innego organu?

Odpowiedź

W przedstawionym przypadku burmistrz powinien się wyłączyć z prowadzenia przedmiotowego postępowania, na podstawie przepisu art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).


Burmistrz nie może jednocześnie występować jako organ rozstrzygający sprawę i jako strona tego postępowania i nie może również upoważnić do załatwienia tej sprawy swoich zastępców i pozostałych pracowników. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie i w piśmiennictwie, które stoi na stanowisku, że w zależności od etapu załatwiania sprawy z zakresu administracji, ten sam podmiot nie może przyjmować raz pozycji organu, a innym razem strony postępowania.