Samorządy, które nie zdążą tego zrobić w terminie, będą swoją gospodarkę finansową realizować w oparciu o plany przygotowane przez regionalne izby obrachunkowe.

Jak wynika z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada w gminie i powiecie, sejmik w województwie) przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Aby tych terminów dotrzymać ustawodawca postanowił, że projekt budżetu powinien zostać przygotowany do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W tym też terminie zarząd powiatu (województwa) oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien przedłożyć projekt budżetu właściwej radzie (sejmikowi) oraz właściwej regionalnej izbie obrachunkowej, która go opiniuje. Do projektów budżetów na 2011 r. po raz pierwszy stosuje się art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią rada gminy (powiatu) oraz sejmik województwa nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Ponadto po raz pierwszy jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę tę należy przyjąć nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 23 września 2010 r.