Jesteśmy gminą będącą podatnikiem VAT. Deklaracje składamy kwartalnie. W ostatnim kwartale wybudowano przy współudziale środków europejskich Domy Kultury z ewidencją księgową w dziale 921 roz 92109. Inwestycja jest dofinansowana w 75% kosztów kwalifikowalnych. W tym samym dziale i rozdziale jest ewidencjonowana także sprzedaż w wysokości 135 zł netto 22% VAT miesięcznie.

Czy gmina może odliczyć VAT od tej inwestycji?

Odpowiedź

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących budowie Domu Kultury, gdyż prowadzenie działalności kulturalnej należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zwolnionych od VAT.

Ponadto wybudowany Dom Kultury nie będzie służył wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT przez podatnika jakim jest gmina, lecz przez odrębnego od niej podatnika, tj. przez dom kultury będący jednostką organizacyjną gminy posiadającą osobowość prawną.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zasadą jest, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług , przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Tak więc podstawowym warunkiem odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przez gminę towarów i usług służących budowie Domu Kultury, jest aby Dom Kultury służył gminie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm .) zwolnione są od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Również regulacje art. 2 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - dalej u.o.p.d.k . - stanowią, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Formą organizacyjną działalności kulturalnej są m.in. domy kultury.
Ponieważ prowadzenie działalności kulturalnej należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zwolnionych od podatku, co do zasady gminie nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących budowie Domu Kultury.

Na podstawie art. 14 ust. 1 u.o.p.d.k. . instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Dom Kultury po wybudowaniu będzie jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie u.o.p.d.k. . jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Ponieważ na mocy art. 27 ust. 1 u.o.p.d.k. instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, można też przyjąć, że Dom Kultury będzie odrębnym od gminy podatnikiem VAT.

Co za tym idzie wybudowany Dom Kultury nie będzie służył wykonywaniu czynności podlegających ewentualnie opodatkowaniu VAT przez podatnika jakim jest gmina, lecz przez odrębnego od niej podatnika, tj. przez dom kultury

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)