Po tym jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmBh, przestał wywiązywać się z zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo - Korzeńsko.

Na podstawie inwentaryzacji wcześniej wykonanych robót Oddział Dyrekcji zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg  i wybrano wykonawcę, firmę Budimex S.A.

Dokończenie budowy będzie polegało m.in. na ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej) w ciągu S5, dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych, wykonaniu robót wykończeniowych m.in. na sadzeń drzew i krzewów.

GDDKiA zakłada, że kierowcy będą mogli korzystać z ponad 29-kilometrowego odcinka S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac, tzn. wykonawca będzie  prowadził prace poza jezdnią główną  jeszcze przez około 2 miesiące. 

Źródło: www.gddkia.gov.pl