Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

Współwłaściciele pojazdu wystąpili do starosty o jego wyrejestrowanie z powodu zezłomowania go za granicą.


Do wniosku dołączyli zaświadczenie o jego złomowaniu wydane przez firmę holenderską wraz z tłumaczeniem, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu.


Starosta odmówił wyrejestrowania samochodu. Wyjaśnił, iż na świadectwie złomowania brakuje podpisu posiadacza lub właściciela pojazdu i w związku z tym nie spełnia ono minimalnych wymogów dla tego dokumentu ustalonych w przepisach UE.


WSA nie zgodził się ze stanowiskiem starosty.


Z ustaleń wynika, iż skarżący od 2 lat nie posiadają pojazdu i pomimo, iż uzyskali stosowny dokument, opatrzony pieczęcią firmy upoważnionej do demontażu pojazdów nie potrafią wyrejestrować pojazdu nieistniejącego fizycznie.


Zdaniem WSA taka sytuacja nie tylko narusza słuszny interes właściciela pojazdu (m.in. w związku z koniecznością opłacania ubezpieczenia pojazdu), ale i pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym, gdyż w ewidencji pojazdów będzie widniał pojazd, który już dawno został zniszczony.


Sąd uznał, iż zaświadczenie wystawione przez holenderską firmę, zostało wydane w celu realizacji celów dyrektywy. Firma jest podmiotem autoryzowanym przez RDW (organ odpowiedzialny za rejestrację pojazdów w Holandii) do demontażu pojazdów w Holandii, a dokument wystawiony przez tę firmę stanowi "poświadczenie" o przyjęciu pojazdu do złomowania i zobowiązanie, że żadne części pozwalające na odtworzenie tożsamości pojazdu nie zostaną odsprzedane.

W treści zaświadczenia wymieniono osobę właściciela pojazdu i jego adres oraz nazwę firmy demontażowej oraz jej adres. Zatem zaświadczenie potwierdza w sposób wiarygodny fakt przeprowadzonego złomowania samochodu.

Zdaniem WSA żądanie przez organ podpisania przez skarżącego dokumentu, który stanowi potwierdzenie niesprzecznych faktów, należy uznać za nieuzasadnione.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Opolu z 20 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 42/14, nieprawomocny


Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.