Oferta jest oświadczeniem woli, skoro wpłynęła w terminie, to brak daty przy podpisie nie może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okoliczność ta nie uprawnia także zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 oraz wezwania do wyjaśnienia treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p.

Pieczęć imienna nie zastąpi podpisu >>>

Zgodnie art. 82 ust. 2 p.z.p, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Sposób przygotowania oferty przez wykonawcę powinien odpowiadać wymaganiom określonym z góry przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Należy wspomnieć, że forma pisemna zdefiniowana została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dalej k.c., do którego odsyła art. 14 p.z.p.

Z kolei, zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W wyroku z dnia 8 sierpnia 2011 r. (KIO 1548/11), Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia oferty, wobec czego na podstawie art. 14 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Należy wskazać, iż pojęcie „oferta” zostało zdefiniowane w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, który przewiduje: „Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.  Oferta stanowi zatem jeden z rodzajów oświadczenia woli prowadzących do zawarcia umowy. Jednocześnie, jak wynika z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oferta złożona drugiej stronie winna zawierać (określać) istotne postanowienia umowy. Należy odróżnić wyraźnie treść oferty od jej formy. Za formę oferty (lub innego oświadczenia woli) należy uznać sposób, w jaki jej treść zostaje wyrażona. Za jej treść należy uznać merytoryczną zawartość oferty. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykładnia celowościowa (funkcjonalna) ww. przepisu pozwala uznać, iż adresatem normy prawnej wyrażonej w tym przepisie jest wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Treść oferty obejmuje w szczególności oświadczenie woli wykonawcy zawarcia umowy o ustalonej przez Zamawiającego treści i tym samym wolę realizacji przedmiotu zamówienia (realizację świadczenia) w sposób wskazany przez Zamawiającego”.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Natomiast w wyroku z dnia 8 lutego 2011 r. (KIO 156/11) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „(…) w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Mając na względzie powyższe skoro oferta wpłynęła w terminie, to brak daty przy podpisie nie może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okoliczność ta nie uprawnia także zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.  oraz wezwania do wyjaśnienia treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 p.z.p. –  brak daty jest tylko błędem formalnym nie skutkującym żadnymi sankcjami.